POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1

 1. Mając na uwadze ochronę prywatności osób korzystających ze strony internetowej www.grupakdm.pl (dalej odpowiednio jako „Serwis” i „Użytkownik”), spółka działająca pod firmą GRUPA KDM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-336), przy ul. Połczyńskiej 53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000304845, NIP: 9522045621, jako administrator zarządzający tym Serwisem („Administrator”) wprowadza niniejszą politykę prywatności („Polityka prywatności”).
 2. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności dotyczą wszystkich osób korzystających z Serwisu. Akceptując niniejszą Politykę prywatności, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby korzystanie przez niego z Serwisu podlegało uregulowaniom Polityki prywatności.
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. 2
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego publiczny profil na portalu społecznościowym Facebook dostępnym pod adresem: https://www.facebook.com/Grupa-KDM-1804891466460377/ (i w tym zakresie współadministratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Limited) oraz na portalu LinkedIn pod adresem: https://www.linkedin.com/company/grupa-kdm/ wyłącznie w związku z prowadzonym profilem (tj. w celu informowania o działalności Administratora oraz w celu promowania usług oferowanych przez Administratora) i na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora). Użytkownik odwiedzając ww. profil Administratora udostępnia dane osobowe w postaci: nazwy konta, komentarzy, polubień, identyfikatorów internetowych oraz adresu IP urządzenia z którego korzysta w celu umożliwienia Administratorowi efektywnego prowadzenia profilu oraz komunikowania się z Użytkownikiem.

§ 3

 1. Użytkownikom Serwisu przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo dostępu do treści podanych danych osobowych,
 2. prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania podanych danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
 3. prawo do usunięcia podanych danych, jeśli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
 4. prawo do bycia zapomnianym,
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania podanych danych,
 6. prawo do przenoszenia podanych danych osobowych, jeśli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany na podstawie,
 7. prawo do sprzeciwu,
 8. prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu,
 9. prawo do wycofania zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych w każdym czasie, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody,
 10. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 1. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji swoich praw, Użytkownik Serwisu może w każdej chwili skontaktować się z Administratorem:
 1. listownie pod adresem: GRUPA KDM sp. z o.o., ul. Połczyńska 53, 01-336 Warszawa;
 2.  przez e-mail: biuro@grupakdm.pl.

§ 4

 1. Dane osobowe Użytkowników nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator danych udostępniający dane oraz administrator danych pozyskujący dane drogą udostępnienia posiadają odpowiednią podstawę prawną w sprawie ww. czynności, w tym na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 2. Podmioty, którym dane powierzono są zobowiązane do stosowania środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia tych danych.
 3. Administrator stosuje środki ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 4. Administrator, w celu ochrony poufności danych, podejmuje działania zgodne ze standardami w branży. Administrator wdrożył zasadne mechanizmy kontroli organizacyjnej, technicznej i fizycznej, aby chronić dane osobowe przed utratą, niewłaściwym użyciem lub modyfikacją.

§ 5

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Administrator uzyskuje dostęp do informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Administrator przechowuje tylko niezbędne pliki cookies na urządzeniu w celu dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika. Pliki cookies ułatwiają poruszanie się po Serwisie i korzystanie z niego. Serwis nie będzie prawidłowo funkcjonować bez ww. plików cookies.
 3. Administrator informuje także Użytkowników Serwisu, że istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, celem uniemożliwienia przechowywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:
 1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/,
 3. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 4. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,
 5. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL,
 6. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4027947/windows-delete-cookies.

§ 6

Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej nowej treści w Serwisie.